Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

VÝSKUM


Jednou z dôležitých činností katedry je vedecko-výskumná činnosť, ktorej výstupmi sú publikácie v medzinárodných vedeckých časopisoch, účasť na medzinárodných konferenciách, riešenie vedecko-výskumných projektov a spolupráca s viacerými zahraničnými a domácimi partnermi.

Výber z nášho výskumného diania


Práce o hlboko eutektických rozpúšťadlách – najviac citované na Web of Science

Prepínateľné hydrofilné rozpúšťadlá – “zelenšie” alternatívy rozpúšťadiel

Biologická účinnosť enantiomérov racemických zmesí


Medzinárodná vedecká spolupráca vedie k významným výsledkom