Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

PROJEKTY NA PODPORU VÝSKUMU


VEGA, APPV, VVGS, Visegrad Fund, Plán obnovy a odolnosti SR …

Aktuálne riešené projekty

 1. VEGA 1/0177/23 Vývoj a zavedenie inovatívnych analytických postupov použitím optickej sondy a alternatívnych ekologicky prijateľných rozpúšťadiel, (01/2023-12/2025), zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
 2. VEGA 1/0220/21 Využitie alternatívnych rozpúšťadiel a prístupov na vývoj environmentálne priateľských postupov pre analytickú chémiu a organickú syntézu, (01/2021-12/2024), zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.
 3. VEGA 1/0124/20 Vývoj nových schém pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických procedúr a ich aplikácia na vypracovanie nových „zelených“ postupov pre analýzu rastlinných materiálov, farmaceutických prípravkov, biologických a environmentálnych vzoriek, (01/2020-12/2023), zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Šandrejová, PhD.

 1. 09I03-03-V01-00106 Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine – prof. Andrii Vyshnikin, DrSc.
  Plán obnovy K9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií, (01/2023-12/2025)
 2. 09I03-03-V01-00106 Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine – Serhii Zaruba, PhD.
  Plán obnovy K9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií, (12/2022-11/2025)

Ďalšie projekty riešené v rokoch 2019-2016

 1. VEGA 1/0253/16 Výskum analytických techník vhodných na dynamickú on-line kontrolu (2016-2019), zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
 2. Visegrad Fund V4EaP Scholarship 51810283 Spektrofotometria zlúčenín derivátov 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ola s iónmi prechodných kovov a ich aplikácie v analýze (2018-2019), zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
 3. VEGA 1/0010/15 Vývoj nových miniaturizovaných a automatizovaných analytických metód (2015-2018), zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc.
 4. VVGS-PF-2016-72630 Izolácia a analýza exopolysacharidov ako perspektívnych potravinových bioaditív so synergickým účinkom (2016-2017), zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martina Brudňáková.
 5. APVV mb SK-BG-2013-0003 Využitie iónových asociatov v microextrakčných technikách: vypracovanie postupov pre stanovenie vybraných analytov (2016-2017), zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Šandrejová, PhD.
 6. Visegrad Fund V4aP Scholarship 51600237 (2016-2017), zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jana Šandrejová, PhD.
 7. VVGS-PF-2017-262 Enantioseparácia vybraných biologicky aktívnych látok a štúdium mechanizmu chirálneho rozlíšenia metódou molekulového modelovania (2017-2018), zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oleksandr Kozlov.
 8. VVGS UPJŠ-2014-189 DLLME ako prelomová metóda zakoncentrovania estrogénov z komplexnej biologickej matrice (2015-2016), zodpovedný riešiteľ: RNDr. Elena Kupcová.
 9. Visegrad Fund V4EaP Scholarship 51501423 (2015-2016), zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
 10. Visegrad Fund V4EaP Scholarship 51500711 (2015-2016), zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.