Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

NÁŠ KOLEKTÍV


Na Katedre analytickej chémie pôsobia odborníci a pedagógovia z oblasti optických a separačných metód.

Okrem profesorov, docentov, vedeckých a odborných pracovníkov u nás pôsobia aj doktorandi, ktorých zaujala analytika natoľko, že sa rozhodli venovať sa výskumu hlbšie.

Profesori

Docenti

doc. Ing. Viera Vojteková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Samostatní vedeckí pracovníci

Vedeckí pracovníci

Odborní asistenti

Odborní zamestnanci

Doktorandi