Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


Je súčasťou študijného programu CHÉMIA resp. medziodborového štúdia chémie s iným zvoleným predmetom.

Katedra analytickej chémie na bakalárskom stupni zabezpečuje základné a rozširujúce prednášky, semináre a laboratórne cvičenia z oblasti:

 • kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy,
 • inštrumentálnych metód,
 • separačných metód,
 • bioanalytiky,
 • zelenej analytickej chémie a automatizácie.

Bakalárske štúdium trvá tri roky a je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou bakalárskej záverečnej práce.

Informácie o študijnom programe a opis študijného programu.


Užitočné rady a informácie pre študentov

Osoba zodpovedná za študijný program: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Osoby zodpovedné za profilový predmet:

 • doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.;
 • prof. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.;
 • prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.;
 • prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.

Štúdijný poradca (jednoodborové aj medziodborové štúdium): doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD.

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia okrem iných podmienok, ktoré musí študent splniť, je 180.

Podmienky pre postup do ďalšieho ročníka

Študent musí splniť podmienky pre postup do ďalšieho roka štúdia do konca skúškového obdobia v letnom semestri.
V prípade nesplnenia podmienok mu bude štúdium ukončené v zmysle §66 odseku c) Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. (ZVŠ).

 • Pre postup do 2. roku štúdia na bakalárskom stupni musí študent v 1. roku štúdia získať 40 nových kreditov. Kredity za predmety uznané z predchádzajúceho štúdia sa pri kontrole splnenia tejto podmienky nezapočítavajú. Povinnosťou študenta, ktorému k ukončeniu bakalárskeho štúdia chýba menej ako 40 kreditov, je zapísať si chýbajúce predmety a kredity za ne získať do konca skúškového obdobia v letnom semestri.
 • Pre postup do ďalších ročníkov, je podmienkou do konca skúškového obdobia v letnom semestri absolvovať predmety, ktoré má študent druhýkrát zapísané a zároveň získať 90 kreditov za posledné štyri po sebe nasledujúce semestre.

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátnu skúšku

 • Prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku, viď nižšie.
 • Záverečná práca sa odovzdáva iba v elektronickej podobe.
 • Pred odovzdaním je vhodné skontrolovať si zadanie záverečnej práce.

Viac informácii na stránke univerzity.

Bakalárska štátna skúška (BŠS)

 • BŠS sa koná spravidla v prvom týždni v mesiacoch jún/júl a v poslednom augustovom týždni podľa harmonogramu zverejneného v AIS. Študent sa môže zúčastniť BŠS len ak odovzdá bakalársku prácu a má udelené hodnotenie zo všetkých predmetov v predpísanej skladbe študijného plánu študijného programu a získal predpísaný počet kreditov.
 • BŠS v termíne jún/júl:
  Bakalársku prácu je potrebné odovzdať do 18. mája.
  Udelené hodnotenie zo všetkých predmetov je potrebné mať uzavreté do 8. júna.
  Prihlásiť sa na BŠS v AIS2 je potrebné do 8. júna.
 • BŠS v augustovom termíne:
  Bakalársku prácu je potrebné odovzdať do 30. júna.
  Udelené hodnotenie zo všetkých predmetov je potrebné mať uzavreté do 30. júna.
  Prihlásiť sa na BŠS v AIS2 je potrebné do 30. júna.

Viac informácií na stránke fakulty.