Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


Je súčasťou študijného programu CHÉMIA resp. medziodborového štúdia chémie s iným zvoleným predmetom.

Katedra analytickej chémie na bakalárskom stupni zabezpečuje základné a rozširujúce prednášky, semináre a laboratórne cvičenia z oblasti:

 • kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy,
 • inštrumentálnych metód,
 • separačných metód,
 • bioanalytiky,
 • zelenej analytickej chémie a automatizácie.

Bakalárske štúdium trvá tri roky a je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou bakalárskej záverečnej práce.


Užitočné rady a informácie pre študentov

Štúdijný poradca (jednoodborové aj medziodborové štúdium): doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD.

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia okrem iných podmienok, ktoré musí študent splniť, je 180.

Podmienky pre postup do ďalšieho ročníka.

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátnu skúšku:

 • prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku, viď nižšie;
 • záverečná práca sa odovzdáva iba v elektronickej podobe;
 • pred odovzdaním je vhodné skontrolovať si zadanie záverečnej práce.

Bakalárska štátna skúška (BŠS)

 • BŠS sa koná spravidla v prvom týždni v mesiacoch jún/júl a v poslednom augustovom týždni podľa harmonogramu zverejneného v AIS. Študent sa môže zúčastniť BŠS len ak odovzdá bakalársku prácu a má udelené hodnotenie zo všetkých predmetov v predpísanej skladbe študijného plánu študijného programu a získal predpísaný počet kreditov.
 • BŠS v termíne jún/júl:
  Bakalársku prácu je potrebné odovzdať do 18. mája.
  Udelené hodnotenie zo všetkých predmetov je potrebné mať uzavreté do 8. júna.
  Prihlásiť sa na BŠS v AIS2 je potrebné do 8. júna.
 • BŠS v augustovom termíne:
  Bakalársku prácu je potrebné odovzdať do 30. júna.
  Udelené hodnotenie zo všetkých predmetov je potrebné mať uzavreté do 30. júna.
  Prihlásiť sa na BŠS v AIS2 je potrebné do 30. júna.

Viac informácií na stránke fakulty.