Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

KATEDRA ANALYTICKEJ CHÉMIE


ÚSTAV CHEMICKÝCH VIED

Prírodovedeckej fakulty

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Naše pracovisko

Zo života katedry