Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Katedra analytickej chémie

Vytvárame priaznivé podmienky pre kvalitné štúdium a špičkový výskum