Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

ŠTÚDIUM


Katedra analytickej chémie zabezpečuje odbornú výučbu pre bakalárske štúdium vrámci študijného programu CHÉMIA, BIOLÓGIA a medziodborové štúdium chémie, magisterské a doktorandské študijné programy v odbore ANALYTICKÁ CHÉMIA.

Dlhoročné skúsenosti nám umožnili vytvoriť kvalitné študijné programy, ktoré sa snažíme neustále inovovať aj vzhľadom na aktuálnu potrebu pracovného trhu.

Naši študenti majú možnosť výberu tém záverečnej práce, ktoré reflektujú na aktuálne vedecké dianie. Vrámci záverečných prác sú zapájaní do výskumnej práce už na bakalárskom stupni štúdia a spolu so staršími kolegami na magisterskom resp. doktorandom štúdiu sa stávajú súčasťou kolektívu katedry. Svoje záverečné práce môžu realizovať buď v laboratóriách na katedre resp. v spolupráci s externými domácimi či zahraničný pracoviskami.

Samotní študenti sa spolupodieľajú aj na skvalitňovaní študijných programov, a to prostredníctvom dotazníka hodnotenia výučby študentami.

Pri výučbe využívame e-learningový portál Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde majú študenti zhromaždené všetky potrebné materiály k štúdiu.

Študenti majú počas svojho štúdia možnosť absolvovať štúdijný resp. výskumný pobyt na partnerskom pracovisku v zahraničí. Na pokrytie svojich životných nákladov môžu využiť rôzne štipendijné programy. Základným cieľom tejto medzinárodnej spolupráce a mobility je umožniť im zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania nápadov.

Mobilitné programy slúžia na podporu mobilít nielen študentom a doktorandom, ale aj vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom. Viac informácií na stránke univerzity.