Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

O nás

KATEDRA ANALYTICKEJ CHÉMIE

ÚSTAV CHEMICKÝCH VIED
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


TRADÍCIA A INOVÁCIA

Z histórie

Katedra analytickej chémie bola založená v roku 1967 ako detašované pracovisko na Katedre chémie Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Vedúcim katedry (1967–1970) bol prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc., významná osobnosť v oblasti analytickej chémie na Slovensku, ktorý sa podieľal na zakladaní chemických katedier na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. V roku 1971 bola analytická časť katedry a jej pracovníci včlenení do Katedry anorganickej a analytickej chémie na PF UPJŠ a od roku 1981 sa stala súčasťou Katedry fyzikálnej a analytickej chémie (KFAnCH) PF UPJŠ. Neustále organizačné zmeny nepriaznivo ovplyvnili vývoj a personálne budovanie odboru analytická chémia.

Analyticko-chemická časť KFAnCH zabezpečovala prednášky a praktické cvičenia z analytickej chémie, inštrumentálnych metód analytickej chémie, organickej analýzy, koncentračno-separačných metód, makromolekulovej chémie, metód chemického výskumu a i. pre odbor chémia, biológia a učiteľské kombinácie. Súčasťou pedagogickej práce bolo aj vedenie diplomových a rigoróznych prác. V priebehu tohto obdobia na katedre pôsobili viacerí odborníci, ktorí prispeli k budovaniu odboru analytickej chémie na PF UPJŠ: doc. Ing. Michal Šingliar, CSc. (externý prednášajúci), doc. Ing. Anna Ninčáková, CSc., doc. Ing. Peter Králik, CSc., Ing. Viera Szmereková, CSc., RNDr. Pavol Meľuch, CSc., Ing. Tatiana Görnerová, CSc., RNDr. Katarína Radváková, doc. RNDr. Adam Košturiak, CSc., RNDr. Taťána Gondová, CSc., RNDr. Alexander Hudák, CSc., RNDr. A. Hanudeľ, PhD., RNDr. Katarína Reiffová, Ing. Gabriel Macejko, Ing. Milan Kadlečík, Ing. Ján Jakušovský, Ľubica Lohayová, Peter Haber a ďalší. Vedecko-výskumná práca bola zameraná na zavedenie a rozvoj chromatografických, elektroforetických a i. separačných metód a ich aplikáciu napr. pri štúdiu kontaminácie vôd, analýze vzoriek životného prostredia, štúdium sorpčných vlastností klatrátov (v spolupráci s katedrou anorganickej chémie), interakcií polymérov s povrchovo-aktívnymi látkami, toxikologických analýz, ako aj spektrofotometrické štúdium acidobázických rovnováh a i. Niektoré témy boli riešené v rámci rôznych vedeckých projektov (napr. VEGA), ako aj spolupráce s praxou s viacerými pracoviskami v rámci university aj mimo nej (Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ, Ústav liečiv v Modre a i.).

V roku 1998 sa stal vedúcim katedry KFACH profesor Karol Flórián, DrSc., významný analytický chemik, ktorý na katedre vytvoril dve oddelenia: Oddelenie fyzikálnej chémie (vedúci: profesorka M. Gálová) a Oddelenie analytickej chémie (vedúci: Dr. T. Gondová).

Z oddelenia analytickej chémie vznikla v roku 2005 prvá samostatná Katedra analytickej chémie PF UPJŠ. Vedúcim katedry sa stal profesor Yaroslav Bazeľ, DrSc.. Kolektív analytických chemikov tak potvrdil, že katedra je rovnocenná iným skúsenejším katedrám Ústavu chemických vied na PF UPJŠ. Už v priebehu rokov 2005–2006 získala katedra akreditáciu pre II. a III. stupeň štúdia v odbore Analytická chémia. Neskôr jej bolo udelené právo na habilitačné a inauguračné konania v odbore. Týmto sa otvorila cesta pre príchod mladých kolegov ako aj zvýšenie úrovne samotných vyučujúcich.

Aktívna účasť na Európskych projektoch Doktorand, Kvark, Sofos, projektoch VEGA, APVV, Vyšehradského Fondu umožnili nielen riešiť bežné prevádzkové problémy katedry, ale aj zakúpiť nové prístroje, postupne zrekonštruovať laboratória a kancelárske priestory, čím sa infraštruktúra katedry výrazné zlepšila. Celé toto zmodernizovanie by však nebolo možné bez morálnej a finančnej podpory vedenia fakulty a ústavu. Podarilo sa tak výrazne vylepšiť situáciu na katedre.


O nás

Aktuálny mix mladých a skúsených pracovníkov je zdravou rovnováhou medzi novými prístupmi v riešení problémov a viacročnými skúsenosťami. Na katedre pôsobia dvaja profesori Yaroslav Bazel, DrSc. (vedúci katedry) a Vasil Andruch, DSc., docenti RNDr. Taťána Gondová, CSc., RNDr. Katarína Reiffová, PhD., Ing. Viera Vojteková, PhD., samostatný vedecký pracovník (VKS IIa) RNDr. Jana Šandrejová, PhD., vedeckí pracovníci Andriy Vishnikin, PhD., Serhij Zaruba, PhD., RNDr. Ján Tóth, PhD., odborný asistent Rastislav Serbin, PhD. a odborný pracovník Ing. Lenka Hurajtová. Tento tím ľudí zabezpečuje výučbu predmetov analytického profilu pre študentov bakalárskeho stupňa v odbore Chémia na PF UPJŠ, ale aj študentov iných bakalárskych odborov, vyžadujúcich vzdelanie v oblasti analytickej chémie (Biológia, Environmentalistika, učiteľské odbory v kombinácii s chémiou). Absolventi bakalárskych študijných programov môžu nastúpiť na magisterský a následné na doktorandský. O kvalite a odbornosti štúdia svedčia naši samotní absolventi, ktorí majú asi najširšie uplatnenie v laboratórnej praxi a pôsobia na rôznych pracovných pozíciách na univerzitách i v odbornej praxe, doma či v zahraničí.

Veľmi úspešnou je vedecká činnosť katedry, vedecký výskum podlieha aktuálnym trendom. Profesori Vasil Andruch, DSc. a Yaroslav Bazel, DrSc., doc. Ing. Viera Vojteková, PhD., RNDr. Jana Šandrejová, PhD., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., sa vo výskumnej činnosti zameriavajú na vývoj nových postupov s využitím automatizovaných, miniaturizovaných analytických systémov a následné vypracovanie nových postupov v súlade s princípmi zelenej analytickej chémie pre analýzu vybraných analytov vo vzorkách rôzneho charakteru – environmentálne, biologické a farmaceutické vzorky. Ďalšou oblasťou vedeckého výskumu je rozvoj chromatografických separačných a bioanalytických metód, ktorej sa venujú docentky RNDr. Taťána Gondová, CSc. a RNDr. Katarína Reiffová, PhD. Výskumná činnosť je zameraná na vývoj nových postupov pre enantioselektívne separácie, modifikáciu extrakčných postupov pre vybrané skupiny biologicky aktívnych analytov, skríning a rýchlu toxikologickú analýzu rizikových skupín liečiv, monitoring vybraných kontaminantov životného prostredia v rôznych matriciach a i.

Za mimoriadne úsilie pozdvihnúť katedru ako aj za pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu boli zamestnanci katedry jednotlivo ocenení Cenami rektora UPJŠ a dekana PF UPJŠ, Striebornou medailou PF UPJŠ, Cenou literárneho fondu SR.