Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

O nás

KATEDRA ANALYTICKEJ CHÉMIE

ÚSTAV CHEMICKÝCH VIED
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


TRADÍCIA A INOVÁCIA

Z histórie

Katedra analytickej chémie vznikla v r. 1966. Prvým vedúcim katedry bola významná osobnosť v oblasti analytickej chémie na Slovensku prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. V r. 1971 v súvislosti s organizačnými zmenami však samostatná katedra zanikla a na dlhý čas sa stala súčasťou iných katedier na PF UPJŠ – anorganickej chémie (1979–1981), fyzikálnej chémie (1981–2005). V priebehu tohto obdobia na katedre pôsobilo množstvo odborníkov, ktorí sa pričinili o budovanie odboru analytickej chémie na PF UPJŠ: doc. Ing. Michal Šingliar, CSc., doc. Ing. Anna Ninčáková, CSc., doc. Ing. Peter Králik, CSc., Ing. Viera Szmereková, CSc., doc. RNDr. A. Hudak, CSc., RNDr. A. Hanudeľ, PhD., doc. RNDr. Adam Košturiak, CSc., RNDr. Pavol Meľuch, Ing. Tatiana Görnerová, CSc., Ing. Gabriel Macejko, Ing. Milan Kadlečík, Ing. Ján Jakušovský a ďalší.

Po odčlenení od Katedry fyzikálnej chémie v r. 2005, sa malý kolektív analytikov ocitol pred veľkou výzvou a síce ukázať, že katedra je rovnocenná iným skúsenejším katedrám Ústavu chemických vied na PF UPJŠ. Hlavnou úlohou kolektívu katedry sa tak stalo nájsť smer svojho výskumného rozvoja a svojou činnosťou dokázať, že katedra môže na dobrej úrovní zabezpečovať výučbu predmetov v svojom odbore, ale aj výskumnú, vedeckú a organizačnú činnosť. Už v priebehu rokov 2005–2006 získala katedra akreditáciu pre II. a III. stupeň štúdia v odbore Analytická chémia. Neskôr jej bolo udelené právo na habilitačné a inauguračné konania v odbore. Týmto sa otvorila cesta pre príchod nových mladých síl ako aj pre zvýšenie úrovne samotných vyučujúcich.

Aktívna účasť na Európskych projektoch Doktorand, Kvark, Sofos, projektoch VEGA, APVV, Vyšehradského Fondu umožnili nielen riešiť bežné prevádzkové problémy katedry, ale aj zakúpiť nové prístroje, postupne zrekonštruovať laboratória a kancelárske priestory, čím sa infraštruktúra katedry výrazné zlepšila. Celé toto zmodernizovanie by však nebolo možné bez morálnej a finančnej podpory vedenia fakulty a ústavu. Podarilo sa tak výrazne vylepšiť situáciu na katedre.


O nás

Aktuálny mix mladých a skúsených pracovníkov je zdravou rovnováhou medzi novými prístupmi v riešení problémov a viacročnými skúsenosťami. Na katedre pôsobia dvaja profesori Yaroslav Bazel, DrSc. (vedúci katedry) a Vasil Andruch, DSc., docenti RNDr. Taťána Gondová, CSc., RNDr. Katarína Reiffová, PhD., Ing. Viera Vojteková, PhD., samostatný vedecký pracovník (VKS IIa) RNDr. Jana Šandrejová, PhD., vedeckí pracovníci Andriy Vishnikin, PhD., Serhij Zaruba, PhD., odborný asistent Rastislav Serbin, PhD. a odborný pracovník Ing. Lenka Hurajtová. Tento tím ľudí zabezpečuje výučbu predmetov analytického profilu pre študentov bakalárskeho stupňa v odbore Chémia na PF UPJŠ, ale aj študentov iných bakalárskych odborov, vyžadujúcich vzdelanie v oblasti analytickej chémie (Biológia, Environmentalistika, učiteľské odbory v kombinácii s chémiou). Absolventi bakalárskych študijných programov môžu nastúpiť na magisterský a následné na doktorandský. O kvalite a odbornosti štúdia svedčia naši samotní absolventi, ktorí majú asi najširšie uplatnenie v laboratórnej praxi a pôsobia na rôznych pracovných pozíciách na univerzitách i v odbornej praxe, doma či v zahraničí.

Veľmi úspešnou je vedecká činnosť katedry, vedecký výskum podlieha aktuálnym trendom. Profesori Vasil Andruch, DSc. a Yaroslav Bazel, DrSc., RNDr. Jana Šandrejová, PhD., doc. Ing. Viera Vojteková, PhD., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., sa vo svojej výskumnej činnosti zameriavajú na vývoj nových postupov s využitím automatizovaných, miniaturizovaných analytických systémov a následné vypracovanie nových postupov v súlade s princípmi zelenej analytickej chémie pre analýzu vybraných analytov vo vzorkách rôzneho charakteru – environmentálne, biologické a farmaceutické vzorky. Ďalším výskumným zámerom (docentky RNDr. Taťána Gondová, CSc. a RNDr. Katarína Reiffová, PhD.) je vývoj nových postupov pre enantioselektívne separácie biologicky aktívnych analytov, pre skríning a rýchlu toxikologickú analýzu vybraných rizikových skupín liečiv a monitoring vybraných kontaminantov životného prostredia v rôznych matriciach.

Za mimoriadne úsilie pozdvihnúť katedru ako aj za pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu boli zamestnanci katedry jednotlivo ocenení Cenami rektora UPJŠ a dekana PF UPJŠ, Striebornou medailou PF UPJŠ, Cenou literárneho fondu SR.