Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

LABORATÓRIA


Plne zrekonštruované laboratórne priestory s moderným prístrojovým vybavením.

Máme k dispozícii novo zrekonštruované laboratórne priestory s moderným prístrojovým vybavením, ktoré sa snažíme dopĺňať o individuálny prístup vo výučbe a výskumnej práci.


Výučbové laboratória

1. Laboratórium základných analytických metód

V laboratóriu prebiehajú základné praktiká z kvalitatívnej analýzy a časť kvantitatívnej analýzy (odmerná analýza) a praktické cvičenia z chémie hydrosféry a analytickej chémie životného prostredia.

2. Laboratórium základných inštrumentálnych metód

V laboratóriu prebiehajú základné praktiká z inštrumentálnych metód, rozširujúce praktiká z elektroanalytických a separačných metód.


Výskumné laboratória

1. Výskumné laboratórium analytických metód

V laboratóriu prebieha vývoj a implementácia inovatívnych postupov pre stanovanie vybraných analytov anorganického a organického pôvodu vo vzorkách rôzneho charakteru so zreteľom na požiadavky zelenej chémie. Okrem základného laboratórneho vybavenia je laboratórium vybavené prístrojovou technikou pre výskumné účely v oblasti optických metód (UV-Vis spektrometre a spektrofluorimeter) automatizácie a miniaturizácie analytických meraní (prietokový injekčný analyzátor, optické sondy).

2. Výskumné laboratórium separačných metód

Laboratórium je zamerané na kvapalinovú chromatografiu (HPLC, TLC) a vývoj nových analytických metód a postupov pre enantioselektívnu separáciu syntetických biologicky aktívnych derivátov prírodných látok, bioaktívnych látok z oblasti steroidov, ako aj prebiotík a polyfenolov.

3. Výskumné laboratórium atómovej spektrochémie

V laboratóriu prebieha vývoj prípravných postupov a analytických metód  pre stanovanie vybraných prvkov a ich špécií v zložitých vzorkových matriciach environmentálneho a biologického pôvodu. Ako analytické techniky sú využívané hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou, atómová absorpčná a atómová emisná spektrometria.