Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

ABSOLVENTI


Široké uplatnenie nielen v chemickom priemysle ale aj v energetike, v rôznych ekologických a klinických, prevádzkových alebo výskumných laboratóriách resp. v rezorte školstva.

Analytická chémia získava údaje o zložení rôznych látok a tiež vyvíja spôsoby zisťovania tohto zloženia. To je základom pre všetky oblasti chémie ale aj inde. Naši absolventi tak nachádzajú uplatnenie v oblasti:

 • chemickej a potravinárskej výroby – chemická kontrola surovín a produktov, kontrola kvality, pôvodu a bezpečnosti potravinárskych produktov;
 • životného prostredia – monitoring škodlivých látok vo vodách, pôdach a ovzduší;
 • klinickej a farmaceutickej analýzy – určovanie klinicko-biochemických parametrov, kontrola kvality liečiva, lekárenských produktov a výživových doplnkov;
 • širokého spektra chemických skúšobných laboratórií v rámci rôznych inštitúcií štátnej správy, kontrolného súkromného sektora, ako aj v laboratóriách výrobných podnikov.

Aktuálne pôsobenie našich absolventov

 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Geoanalytické laboratóriá v Spišskej Novej Vsi
 • GEOLAB s.r.o., laboratórium analýzy vôd a zemín, Košice
 • Slovenské elektrárne, Vojany
 • Výskumný ústav chemických vlákien, Svit
 • Mikrochem, Pezinok
 • SHIMADZU SLOVAKIA
 • Klinické laboratórium Elblab GmbH Zentrum für Labormedizin Meißen, Riesa, Radebeul, Nemecko
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ v Košiciach
 • Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe, ČR a i.

Blog našich absolventov –
hovoria o našom pracovisku a kde sa uplatnili po štúdiu.V roku 2015 nastúpila na doktorandské štúdium na Katedru analytickej chémie na PF UPJŠ v Košiciach. V rámci tohto štúdia sa zúčastnila v štyroch zahraničných pobytoch v Španielsku, Taliansku, Maďarsku a Česku. Ihneď po obhájení dizertačnej práce (r. 2019) nastúpila na pozíciu PostDok na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Celkovo je spoluautorkou viac ako 30 článkov v medzinárodných odborných časopisoch.

„K získaniu práce mi pomohla práve skúsenosť, ktorú som dostala na Prírodovedeckej Fakulte. Štúdium mi pomohol objaviť všestrannosť vedy v oblasti analytickej chémie a nájsť svoje obľúbené odvetvie. Každý nový projekt mi otvoril nové príležitosti a znalosti práce s prvotriednymi zariadeniami. Jeden z projektov v ktorom som sa zúčastnila bol zameraný na vývoj metód pre analýzu rastlín. A práve táto téma sa pre mňa stala natoľko atraktívnou, že som sa svoj ďalší vedecký výskum rozhodla zamerať na analýzu bio-účinných látok v rastlinných materiáloch na ČZU v Prahe. Moje veľké poďakovanie patrí profesorom a vychovávateľom UPJŠ za všetky príležitosti, ktoré mi boli poskytnuté počas štúdia, významnú pomoc, cenné rady a podporu.“


Vedecký pracovník, Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

Absolventka doktorandského štúdia


Štúdium na Prírodovedeckej fakulte ukončila obhajobou diplomovej práce na Katedre analytickej chémie v r. 2009 pod trpezlivým vedením prof. Dr. Yaroslava Bazeľa, DrSc.

„Svoje vedomosti z analytickej chémie teraz úročím vo svojom aktuálnom zamestnaní. A vďaka svojmu vzdelaniu a práci mám možnosť stretávať úžasných a inšpiratívnych ľudí a spoznávať nové miesta a pracoviská. Mala som napr. možnosť zoznámiť sa s prof. Dr. Benom L. Feringom, držiteľom Nobelovej ceny z r. 2016 za chémiu. Ale veľmi ma tiež teší, keď stretávam mladých šikovných vedcov-študentov. No a stále sa veľmi rada vraciam na svoju Alma mater, kde stretávam bývalých učiteľov či spolužiakov a je to zakaždým veľmi milé stretnutie. Navštevujem staré pracoviská s dušou, ale i najmodernejšie laboratóriá. Spoznávam rodné Slovensko aj zahraničie.
Aj keď som po nástupe na VŠ ešte presne nevedela, čo chcem v živote robiť, teraz som rada, že vďaka svojej práci umožňujem vedcom bádať a objavovať pomocou našich analytických prístrojov.
Svojej Alma mater som preto veľmi vďačná za dobrý štart do kariérneho života!“


Business specialist, SHIMADZU SLOVAKIA, org. zložka

Absolventka magisterského štúdia


Po ukončení štúdia pracovala najskôr v Chemku Strážske a toho času pracuje ako technológ neštandardných meraní v Slovenských elektrárňach, závod Vojany.

Štúdium na tejto katedre mi bolo kvalitnou prípravou pre moje budúce zamestnanie a počas štúdia som stretla nielen skvelých spolužiakov, ale najmä profesionálny a ľudský prístup pedagógov, ktorí nám odovzdávali nielen poznatky, skúsenosti, ale formovali aj naše osobnosti. Svoje poznatky zo štúdia zúročujem vo svojej terajšej práci a aj po skončení štúdia ďalej spolupracujem s ústavom analytickej chémie pri konzultáciách, resp. pri vypracovaní odborných štúdií, za čo som im vďačná, že aj po skončení štúdia sa na nich môžem obrátiť. 
Svoju prácu mám rada, lebo ma baví a ďakujem svojej Alma mater za túto príležitosť a želám jej do ďalších rokov veľa úspechov a skvelých študentov.”


Technológ neštandardných meraní, Slovenských elektrárňach, závod Vojany

Absolventka magisterského štúdia


V roku 2010 úspešne ukončil magisterské štúdium. Vo svojej diplomovej práci sa venoval vývoju nových chromatografických metód na stanovenie steroidných hormónov v moči. Po ukončení štúdia premiestnil svoje pôsobisko do Nemecka, kde sa stal súčasťou tímu Prof. Gerharda Scherrera vo firme ABF GmbH (Mníchov, Nemecko). Ťažiskom jeho práce v ABF GmbH bol vývoj a zavedenie nových analytických metód na stanovenie škodlivín z cigaretového dymu v telesných tekutinách (moč, plazma). Od decembra 2018 je zodpovedný za oddelenie chromatografických analýz v klinickom laboratóriu Elblab GmbH Zentrum für Labormedizin Meißen, Riesa, Radebeul (Nemecko). Jeho hlavným zameraním je vývoj a zavedenie nových chromatografických metód na terapeutické monitorovanie hladín liečiv pomocou HPLC-MS/MS a QM administrácia. Momentálne je aj doktorandom v externej forme.

Analytický chemik, Elblab GmbH Zentrum für Labormedizin Meißen, Riesa, Radebeul, Nemecko

Absolvent magisterského štúdia


“Analytická chémia ma zaujala najmä svojou inštrumentálnosťou ale aj schopnosťou dokázať pravdu a analyticky hodnotiť nielen vzorky v laboratóriu ale aj dáta bežného dňa. Po štúdiu som si našiel prácu v chemickom priemysle, kde som okamžite začal využívať prístroje a metódy molekulovej analýzy. Na katedre som získal skúsenosti a zručnosti potrebné pre prácu v laboratóriu, prácu s prístrojmi aj znalosti vyhodnocovania dát, ktoré som využil nielen pri validovaní metód ale aj pri kvalifikácií a kalibrácií zariadení. Na katedre pracuje príjemný kolektív ľudí, s ktorými som vždy mohol komunikovať svoje problémy a bezproblémovo sa dohodnúť.”

Analytický chemik – junior, Mikrochem Pezinok

Absolvent magisterského štúdia