Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM


Hlavnou podmienkou pre úspešnosť je nadšenie pre výskumnú prácu.

Na doktorandskom stupni sú študenti od začiatku štúdia zapojení do výskumných projektov katedry. Majú možnosť spolupracovať aj s výskumnými tímami v zahraničí. Hlavným meradlom úspešnosti doktorandského štúdia je publikovanie výsledkov v zahraničných časopisoch.

Štúdium je v dennej forme štvorročné, rozdelené na študijnú a vedeckú časť a je ponúknuté pre všetkých záujemcov o vedecko-výskumnú prácu, či už zo Slovenska ako aj zo zahraničia.

Základná náplň študenta doktorandského štúdia

 • vyučovanie v priemere maximálne 4 hodiny týždenne za akademický rok;
 • cestovanie za účelom vzdelávania a podpory svojho rozvoja;
 • práca vrámci výskumných projektoch;
 • účasť a prezentácia výsledkov svojej výskumnej práce na domácich a zahraničných konferenciách;
 • odborná príprava na iných, veľakrát aj zahraničných školách;
 • propagácia školy pre potenciálnych študentov;
 • školenie bakalárskych prác.

Informácie o študijnom programe a opis študijného programu.


Podmienky prijatia

Podmienkou pre prijatie na štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore Analytická chémia alebo príbuznom odbore na PF UPJŠ alebo na inej vysokej škole.Pri prijímaní na doktorandské štúdium sa zohľadňuje vedomostná úroveň v rozsahu prvého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Chémia a analytickej chémie v rozsahu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Analytická chémia. Nevyhnutnou podmienkou je schopnosť pracovať s odborným textom v analytickom jazyku.

Konkrétne požiadavky na prijímacie konanie sú zverejnené TU.

Profil absolventa

Absolventi sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti analytickej chémie. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v analytickej chémii s orientáciou na chromatografiu, spektrálnu analýzu, identifikáciu analytov a vyhodnocovanie analytických výsledkov. Absolventi získajú schopnosť analytického a syntetického riešenia náročných úloh spoločenskej praxe. Získajú potrebné vedomosti na rozvoj študijného odboru a publikovanie výsledkov vlastnej práce a sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím.


Užitočné rady a informácie pre študentov

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

Osoby zodpovedné za profilové predmety:

 • prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc.;
 • doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.;
 • doc. RNDr. Katarína Reiffová, PhD.;
 • RNDr. Jana Šandrejová, PhD., univerzitná docentka.

Rada študijného programu :

 • prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. – predseda
 • prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc. – člen
 • doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc. – člen
 • Mgr. Andrea Gajdošová – zástupkyňa študentov
 • RNDr. Igor Danielovič, PhD. – zástupca zamestnávateľov

Viac informácií na stránke fakulty.