Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM


Pre všetkých záujemcov s predpokladmi na štúdium zo Slovenska i zo zahraničia.

Magisterské štúdium je zamerané na prehĺbenie teoretických a metodologických poznatkov vo všetkých oblastiach analytickej chémie, špeciálne separačných metód, spektroanalytických a elektroanalytických metód. Dôraz sa kladie na bežné metodiky laboratórnej techniky ale aj na aktuálne moderné trendy analytickej inštrumentácie.

Študent si môže pre záverečnú prácu vyberať tému z oblasti separačných metód a spektrálnych metód, z oblasti automatizácie a miniaturizácie analytických postupov, bioanalytiky či monitoringu životného prostredia.

Štúdium trvá dva roky a je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.

Informácie o študijnom programe a opis študijného programu.


Podmienky prijatia

Podmienkou pre prijatie na magisterský stupeň štúdia je úspešná obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška z príslušného odboru chémie alebo príbuzného odboru na PF UPJŠ alebo na inej vysokej škole.

Pri prijímaní na magisterské štúdium sa zohľadňuje vážený študijný priemer uchádzača na bakalárskom stupni štúdia. Ide o snahu selektovať študentov s lepšími predpokladmi pre zvládnutie štúdia na druhom stupni. Výber z uchádzačov zohľadňuje individuálnu tvorivosť, špecifické potreby a motiváciu uchádzača.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu analytická chémia (Mgr.) ovláda základy všetkých oblastí analytickej chémie, bežné metodiky laboratórnej techniky ako aj moderné analytické metódy, chemické a fyzikálne princípy analytických metód špeciálne separačných metód, spektroanalytických metód a elektrochemických metód. Je schopný samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti analytickej chémie. Špecializuje sa na aplikáciu, prípadne rozvoj klasických analytických a inštrumentálnych metód. Vykonáva kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu chemických zložiek vo vzorkách prírodných alebo syntetických materiálov, surovín, potravinárskych a iných produktov. Rozumie sa problematike riadenia kvality v chemickom laboratóriu. Sleduje smery aktuálneho vývoja v odbore a aplikuje najnovšie poznatky, určuje vhodné postupy a metódy riešenia, formuluje problémy a samostatne alebo v tíme rieši danú úlohu. Výsledky svojej práce prezentuje a publikuje. Podieľa sa na aplikácii analytických metód výskumu v iných vedných odboroch, napríklad v medicíne a v iných oblastiach spoločenskej praxe. Okrem výkonu alebo riadenia vedeckých a iných činností vo výskume alebo výrobnej praxi, poskytuje poradenstvo, odborné stanoviská prípadne vzdelávanie v odbore analytická chémia.


Užitočné rady a informácie pre študentov

Osoba zodpovedná za študijný program: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

Osoby zodpovedné za profilové predmety:

 • prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc.;
 • doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.;
 • doc. RNDr. Katarína Reiffová, PhD.;
 • RNDr. Jana Šandrejová, PhD., univerzitná docentka.

Rada študijného programu analytická chémia:

 • prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. – predseda
 • prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc. – člen
 • doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc. – člen
 • Mgr. Andrea Gajdošová – zástupkyňa študentov
 • RNDr. Igor Danielovič, PhD. – zástupca zamestnávateľov

Štúdijný poradca (jednoodborové aj medziodborové štúdium): prof. RNDr. Mária Kožurková, PhD.

Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia okrem iných podmienok, ktoré musí študent splniť, je 120.

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác a prihlasovaniu na štátnu skúšku

 • Prácu je potrebné vložiť do systému AIS na kontrolu originality v termíne ako je uvedené v Smernici dekana k realizácii Študijného poriadku, viď nižšie.
 • Záverečná práca sa odovzdáva iba v elektronickej podobe.
 • Pred odovzdaním je vhodné skontrolovať si zadanie záverečnej práce.

Viac informácii na stránke univerzity.

Magisterská štátna skúška (MŠS)

 • MSŠ sa koná spravidla v prvom týždni v mesiacoch jún/júl a v poslednom augustovom týždni podľa harmonogramu zverejneného v AIS. Študent sa môže zúčastniť MŠS ak odovzdá magisterskú prácu a má udelené hodnotenie zo všetkých predmetov v predpísanej skladbe študijného plánu študijného programu a získal predpísaný počet kreditov.
 • MŠS v termíne máj a jún:
  Diplomovú prácu je potrebné odovzdať do 30 apríla.
  Udelené hodnotenie zo všetkých predmetov je potrebné mať uzavreté do 30 apríla.
  Prihlásiť sa na MSŠ v AIS2 je potrebné do 30 apríla.
 • MŠS v augustovom termíne:
  Diplomovú prácu je potrebné odovzdať do 30. júna.
  Udelené hodnotenie zo všetkých predmetov je potrebné mať uzavreté do 30. júna.
  Prihlásiť sa na MSŠ v AIS2 je potrebné do 30. júna.

Viac informácií na stránke fakulty.