Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

VÝSKUMNÉ ZAMERANIE


Reagujeme na aktuálne vedecké smerovanie vo svete.

Zameriavame sa na výskum v oblasti:

 • UV-VIS spektrofotometrie, atómovej absorpčnej spektrometrie a spektrofluorimetrie – vývoj nových metód na stanovenie vybraných analytov anorganického a organického pôvodu v zložkách životného prostredia, biologických tekutinách, farmaceutických prípravkoch s využitím ekologicky prijateľných mikroextrakčných postupov, inovácie v oblasti automatizácie a miniaturizácie analytických postupov;
 • kvapalinovej chromatografie – vývoj nových analytických metód a postupov na enantioselektívnu separáciu syntetických biologicky aktívnych derivátov prírodných látok, a bioaktívnych látok z oblasti steroidov, ako aj prebiotík a polyfenolov;
 • plynovej chromatografie – vývoj postupov na overovanie originality alkoholových destilátov, detekcia benzínu vo forenzných vzorkách, skúmanie extrakčných vlastností niektorých nových nanoštruktúrovaných materiálov.

Aktuálne riešené výskumné úlohy

 • vývoj a implementácia inovatívnych postupov so zreteľom na požiadavky zelenej chémie;
 • využitie alternatívnych rozpúšťadiel a zavedenie nových ekologicky prijateľných mikroextrakčných postupov kompatibilných s viacerými analytickými spektrálnymi detekčnými technikami;
 • in situ detekcia pomocou optickej sondy, vývoj nových kinetických a katalytických metód so spektroskopickou detekciou;
 • vývoj nových schém pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických procedúr a ich aplikácia na vypracovanie nových „zelených“ postupov pre analýzu rastlinných materiálov, farmaceutických prípravkov, biologických a environmentálnych vzoriek;
 • vývoj analytických metód pre stanovenie prvkov technikou GF-AAS s možnosťou priameho dávkovania neupravenej vzorky (využiteľné v oblasti environmentálnych vzorkových matríc, ťažko rozložiteľných, alebo  nestabilných vzoriek, biologických  a funkčných materiálov);
 • vývoj analytických metód pre celkovú a špeciačnú analýzu prvkov technikou ORC-ICP-MS (využiteľné v oblasti ultrastopovej analýzy environmentálnych vzorkových matríc,  nestabilných vzoriek, biologických a funkčných materiálov);
 • vývoj separačných metód a postupov s využitím nových typov selektívnych sorbentov a viacrozmerných separačných systémov v analýze biologicky významných prírodných, farmaceutických, syntetických analytov a ich prekurzorov; aplikácia teoretických prístupov modelovania v (enantio)separácii;
 • modifikácia mikroextrakčných postupov pre zefektívnenie predseparačného kroku v oblasti analýzy zaujímavých bioaktívnych látok v rôznych matriciach v kombinácii s kvapalinovými chromatografickými technikami HPLC-UV a TLC;
 • optimalizácia a validácia vyvinutých metód analýzy biologických vzoriek, farmaceutických preparátov, rastlín, potravín, vôd.