Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

SPOLUPRÁCA


Spolupracujeme s domácimi aj zahraničnými pracoviskami.

Zahraničné pracoviská

 1. Masarykova Univerzita, Brno, Česká Republika – štúdium luminiscenčných systémov perspektívnych v analytickej chémii;
 2. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká Republika skúmanie fyzikálnych vlastností technologicky a komerčne zaujímavých látok;
 3. Dnipropetrovsk National University, Dnipro, Ukrajina – využitie SIA a optickej sondy pre stanovenie vybraných analytov;
 4. St. Petersburg state university, Petersburg, Rusko – skúmanie fyzikálnych vlastností nových látok;
 5. Medical University of Plovdiv, Plovdiv, Bulharsko – výskum v oblasti “cloud point extraction”;
 6. University of Texas, USA – chirálne separácie.

Domáce pracoviská

 1. MV SR – Odbor prírodovedného skúmania a kriminalistickej identifikácie Košice – optimalizácia podmienok pre identifikáciu požiar podporujúcich látok a zmesí po požiari;
 2. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – vývoj postupov pre stanovenie organokovov metódami GC resp. HPLC-MS;
 3. NPPC, Ústav agroekológie Michalovce – monitoring perzistentných organických polutantov;
 4. ŠGÚDŠ, Geoanalytické laboratóriá, Spišská Nová Ves – vývoj metód pre analýzu jednotlivých zložiek životného prostredia;
 5. UGT SAV, Košice – vývoj analytických metód potrebných pre sanáciu veľmi znečistených oblastí;
 6. Gnoto Biologické laboratórium, UVLF, Košice štúdium vlastností probiotík a prebiotík.