Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Prepínateľné hydrofilné rozpúšťadlá (Switchable Hydrophilicity Solvents – SHS) sú veľmi účinné rozpúšťadlá v kontexte mikroextrakcie, pretože sa dobre kombinujú s chromatografickými (GC-MS, HPLC-UV), spektroskopickými (AAS, UV-Vis) a dokonca aj s niektorými elektroanalytickými (voltametrickými) technikami. Navyše spadajú do oblasti “zelených” technológií používania ekologicky nezávadných chemikálií.

Tematikou SHS sme sa začali venovať v roku 2016, konkrétne profesor Y. Bazel, profesor V. Andruch, Dr. M. Rečlo, Mgr. K. Kulčarová. Výsledky skúmania boli publikované vo viacerých karentovaných časopisoch (Journal of Molecular Liquids, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Journal of Analytical Chemistry). V roku 2020 bol uverejnený prvý prehľadný článok o využití SHS v analytickej chémii v renomovanom časopise  Microchemical Journal (Q1, IF 3,594).

Y. Bazel, Y. Chubirka, M. Rečlo, Switchable hydrophilicity solvents in analytical chemistry. Five years of achievements, Microchemical Journal 157 (2020) 105115, DOI:10.1016/j.microc.2020.105115