Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Výskum v oblasti miniaturizovaných analytických metód je jednou z kľúčových tém, ktorej sa venuje tím pracovníkov na Katedre analytickej chémii. Snahou riešiteľského kolektívu pod vedením prof. Andrucha je vyvíjať postupy a procedúry, ktoré sú v súlade s princípmi zelenej analytickej chémie a zabezpečiť tak originalitu navrhovaných postupov a schém, ktoré by bolo možné aplikovať na stanovenie analytov vo vzorkách rôzneho charakteru bez toho, aby daný postup negatívne vplýval na životné prostredie. Medzinárodná spolupráca s vybranými pracoviskami umožňuje pravidelnú výmenu výskumných pracovníkov na oboch zúčastnených stranách pre zvýšenie odbornosti a skúsenosti. Výsledkom takejto spolupráce je článok publikovaný v najvýznamnejšom analytickom časopise Analytical Chemistry.

Vývoj v oblasti extrakčných techník sa v analytickej chémii stal jedným z kľúčových, nakoľko sa pôvodné extrakčné techniky začali vnímať ako postupy nevhodné pre zelený trend chémie kvôli použitiu vyšších objemov organických rozpúšťadiel a teda aj produkcii organického odpadu. Stanovenie látok v reálnych vzorkách bez použitia extrakčných techník je však aj napriek významným pokrokom v prístrojovej technike veľmi komplikované. Preto sa výskum upriamil na miniaturizované extrakčné techniky ako alternatívu, ktorá odbúrava uvedené nevýhody pôvodných techník. Jednou z takýchto techník je „single drop microextraction“. Využitie jednej kvapky pre extrakciu látok v online režime detekcie danej látky pomocou optickej sondy kombinuje výhodu miniaturizácie a efektívnosti analytického merania. Uvedený výskum zaujal aj medzinárodnú odbornú verejnosť.