Katedra analytickej chémie

Ústav chémických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Status „Highly Cited“ získava len 1% prác a to na základe počtu ohlasov v odbore a roku vydania práce. Takéto hodnotenie dosiahli aj dve publikácie, ktorých spoluautorom je profesor Vasiľ Andruch.

Práce sú zamerané na hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich využitie v analytickej chémii. Hlboko eutektické rozpúšťadla sa považujú za environmentálne alternatívy voči doposiaľ využívaným rozpúšťadlám. Vďaka „laditeľnosti“ vybraných vlastností našli široké uplatnenie v rôznych technologických oblastiach, ale v analytickej praxi patria medzi novinky.

Shishov, A., Bulatov, A., Locatelli, M., Carradori, S., Andruch, V. Application of deep eutectic solvents in analytical chemistry. A review, Microchemical Journal 135 (2017) 33-38; DOI: 10.1016/j.microc.2017.07.015.

Shishov, A., Pochivalov, A., Nugbienyo, L., Andruch, V., Bulatov, A. Deep eutectic solvents are not only effective extractants, TrAC – Trends in Analytical Chemistry, 129 (2020) 115956; DOI: 10.1016/j.trac.2020.115956.